Home

Tillväxtverket projektstöd

Printable PDF report · Dilution calculator · Customize profile

Counting by Hemocytometer? - Accurate Automated Cell Count

 1. Min ansökan. I e-tjänsten Min ansökan kan du söka följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, transportbidrag, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling. Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar i Min ansökan
 2. Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket för att förbättra servicen i kommunens landsbygder genom att etablera servicepunkter fram till juni 2020. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogra
 3. Erika Holmgren Projektstöd: Lokala servicelösningar och stärkt regionalt servicearbete E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se Telefon: 08-681 92 36 Regionala kontaktpersoner Ärenden om stöd till kommersiell service handläggs av länsstyrelsen eller regionen i det län där den aktuella verksamheten finns

Request a Quote · Converting Capabilitie

Pro Gaff® Official Website - Tape Supplier And Manufacture

 1. Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppade Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april
 2. st ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster. Läs me
 3. Projektet finansieras av Tillväxtverket inom så kallat försumbart stöd. Våra fokusområden i detta projekt är: Införa skräddarsydda insatser för deltagande företag - nätverksträffar varvat med coachning från ALMI
 4. Allmänna arvsfonden tillhandahåller projektstöd till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning, samt lokalstöd för att bygga om, bygga till eller skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning
 5. Under perioden oktober 2020 till maj 2021 sker satsningen med ett särskilt projektstöd från Tillväxtverket. Riksförbundet samarbetar med konsultföretaget Graffman AB som har erfarenhet av att utveckla turismen på många platser runt om i landet
 6. Du kan söka regionala projektmedel löpande under hela året. EU-programmen har däremot fasta beslutstillfällen och för att regionen ska kunna medfinansiera i dessa projekt ska ansökan skickas till regionen innan den skickas till Tillväxtverket eller annan myndighet
 7. Budgetmall - Projektstöd (2021-2027) FÖRSÄTTSBLAD - underlag till ansökan om utbetalning . PROJEKTDAGBOK - underlag till ansökan om utbetalning. PROJEKTSTÖD - medfinansieringsintyg. BEGAGNAD UTRUSTNING - intyg. BYTE AV SÖKANDE ELLER STÖDMOTTAGARE - ansökan om stöd

Luleå kommun finansierar olika projekt, bland annat tillsammans med Region Norrbotten, Tillväxtverket och EU:s strukturfonder. Projekten riktar sig till exempelvis branscher, grupper av företag eller nyföretagare. Kommunen har avsatt 10 miljoner kronor för detta ändamål Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket för att förbättra servicen i kommunens landsbygder genom att etablera servicepunkter fram till juni 2020. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram Läs mer om projektstöd här. Investeringar i byggnader och maskiner Investeringar i byggnader och maskiner. Regeringen har beslutat att Tillväxtverket ska fördela högst 70 miljoner kronor för 2019 och därefter högst 35 miljoner kronor per år fram till 2025 De projektstöd som Tillväxtverket betalar ut granskas ordentligt med genomgång av kvitton. I länet finns några uppmärksammade sådana fall. Det har handlat om exempelvis Teknikland i Optand som förlorat miljoner för att de inte följt regelverket

Projektkontoret kan vara ditt stöd under hela din projektutveckling, från idé till budget och slutlig ansökan. Region Kalmar läns projektkontor. Ny webbplats guidar till EU-stöd. Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har en gemensamma webbplats med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna Torsta har fått beviljat projektstöd från Tillväxtverket och kommer att driva en förstudie som ska undersöka styrkorna med gemensamt skogsbruk. Det var ett glädjande besked i veckan när Torsta fick beviljat projektstöd från Tillväxtverket Projektstöd - Finns i flera olika former med olika inriktningar. Företag, organisationer eller myndigheter kan få stöd för att utveckla landsbygden. Det kan till exempel vara att investera i bredband, att förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden och att investera i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler Budgetmall - projektstöd; När du har skickat in din ansökan om stöd. I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd. Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet

Tillväxtverkets Årsredovisning 202 myndigheter. Samarbetet leds av Tillväxtverket som har ett nationellt ansvar för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism.2 Arbetet utgår från en gemensam agenda, med bibehållen respekt för varandras roller och de övriga politiska mål som styr respektive verksamhet. Tillväxt och utmaninga

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten Europeiska regionala utvecklingsfonden, under senare år beviljat projektstöd på många miljoner kronor till svenska museer. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter Tillväxtverket är stödmyndighet för 160 mkr uppdelat på 3 delåtgärder. (Under 2019 omfördelades, på Tillväxtverkets begäran, medel Inför 2020, vilket är det sista året att fatta beslut om projektstöd, ser Tillväxtverket en utmaning i att hinna besluta kvarvarande medel innan sista dag för beslut Varje år delar Tillväxtverket ut nästan en miljard kronor i olika stöd, till exempel projektstöd och verksamhetsbidrag till resurscentrum Är ni ett besöksnäringsföretag som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism? Vill ni utveckla er produkt och eller ställa om er verksamhet till ändrade förutsättningar till följd av pandemin, klimat­omställningen och den digitala strukturomvandlingen? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av utvecklings­checkar

Award winning Foodie Hampers - The best gift for a food love

Regionen får projektstöd Vård & omsorg. PUBLICERAD: 2020-10-09. Gå till facebook; Gå till twitter; Gå till linked-in; Tillväxtverket beviljar Region Örebro län stöd för att genomföra projektet Region Örebro Läns version av trender och prognoser enligt ansökan inkommen i september. Stödet uppgår till 100. Tillväxtverket meddelade i november att 13 projekt får finansiering för att utveckla socialt företagande i Sverige. GU Ventures STAR Impact Launch projekt beviljades stöd tillsammans med.

Tillväxtverket beslutar i särskilda villkor hur stor denna andel av totala stödberättigade kostnader får vara. 3.2.2 Kostnader för köp av tjänst Med köp av tjänst avses köp av tjänster från annan juridisk person eller fysisk person som inte är anställd hos stödmottagaren Projektstöd Vägar till hållbar utveckling. Publicerad: 2020-09-04 Senast ändrad: 2021-04-15 Projektet finansieras genom nationella medel via Tillväxtverket och genom statliga medel via Region Norrbotten. Välkommen att kontakta Tove Cullhed om du har frågor om projektet. tove.cullhed@norrbotten.se företagsstöd och projektstöd inom landsbygds-programmet; Utkom från trycket den 27 april 2015 Omtryck Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Vattenmyndigheterna tillfälle att yttra sig dels att 2 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 3 kap. ska betecknas 4 kap., dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2, 6-8 §§,. projektstöd går att söka inom detta program bl.a. Företagsstöd, Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela delar av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet Green North stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod. Projektet på totalt 23 miljoner kronor drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC - Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation

Ansök om stöd - Tillväxtverke

Tillväxtverket ansvarar särskilt för insatser direkt riktade till strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsut- jekt, forskning, projektstöd, lagtillämpning och nätverksarbete som myndigheterna utför eller finansierar. • Plattformen sprider goda exempel inom hållbar stadsutveckling Projektstöd inom regional- eller socialfonden kan sökas tills pengarna i den nationella potten är slut, dock senast den 31 december 2021. Projekt inom regionalfonden Projekt som får medel från regionalfonden ska främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap och innovativ utveckling med inriktning på miljöteknik, förnybar energi, energieffektivisering och grön omställning Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd eufonder.se Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har byggt upp en gemensam webbplats för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, inom vilka Lokalt ledd utveckling (LEADER) är en del. Här är en länk till sidan Destination Järvsö AB har beviljats projektstöd från Region Gävleborg och EU genom Tillväxtverket. Projektet Järvsö Hållbar Destination, etapp 2 är treårigt och startar i januari 2016

Projektstöd och finansering Export-främjande Transporter och infrastrukturer Tillsyn, förvaltning och utveckling av natur- och kulturvården Kompetens- myndighet lägger Tillväxtverket stor vikt vid de gemen-samma prioriteringarna också i myndighetens eget utveck - lingsarbete för turism och besöksnäring Tillväxtverket arbetar med beredning av ansökningar och därefter prioriterar det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige bland godkända ansökningar. En förutsättning är att förstudierna, liksom övriga projektstöd, ligger i linje med innehåll,.

Du är här: Green North beviljas projektstöd - ska generera tillväxt genom smart miljöteknik Publicerad: 01 jul, 2016 NYHET Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet Green North stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod Stiftelser som inte får del av projektstöd. Skriftlig fråga 2020/21:2674 av Magnus Stuart (M) Fråga 2020/21:2674 Stiftelser som inte får del av projektstöd av Magnus Stuart M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Regeringen har beslutat om flera insatser för att minska de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för civilsamhället Projektstöd kan sökas till investeringar som kommer fler till nytta. Områden som småskalig infrastruktur, natur och kulturmiljö samt kommersiell och offentlig service kan vara av relevans för klimatanpassning. Tillväxtverket och Sametinget Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén tillfälle att yttra sig, med stöd av 4 kap. 48 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) Särskilda villkor för projektstöd. I regleringsbreven för 2019 införde regeringen ett återrapporteringskrav för länsstyrelserna, Tillväxtverket och Livsmedelsverket om hur myndighetens verksamhet bidrar till att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Återrapporteringen visade på ett flertal olika aktiviteter såsom konferenser, nätverksträffar och projektstöd till företag

Nätverk, stöd och finansiering - Företagsarenor Väst

Jämtland Härjedalen turism (JHT) har beviljats projektstöd från Tillväxtverket för en ny förstudie om hållbar finansiering. Annons Förstudien och projektet Hållbar destinationsfinansiering sträcker sig till augusti 2017 och handlar om att utveckla långsiktigt hållbara affärsmodeller Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén tillfälle att yttra sig, med stöd av 4 kap. 48 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) Projektstöd för lantrasföreningar. Strukturfonder - projektstöd från regionalfond, socialfond, havs- och fiskerifond och jordbruksfond. Hanteras av myndigheter såsom Vinnova, Tillväxtverket, Jordbruksverket. Innovationsupphandlingar ger ofta företag möjlighet att utveckla ett arbetssätt och en produkt samtidigt som man utför ett arbete åt en offentlig myndighet exempelvis en kommun

Tillväxtverket har ansvaret för det statliga anslag som de kommunala aktörerna använder till regionalt projektstöd. Detta innebär att en kommunal aktör tar beslut som påverkar ett anslag som en statlig myndighet har ansvar och redovisningsskyldighet för Tillväxtverket beviljar miljonbelopp till Region Norrbotten för att genomföra projektet Regional strategisk samordning för hållbar tillväxt. Region Norrbotten beviljas projektstöd

Ansök och rapportera stöd - Tillväxtverke

 1. Region Norrbotten beviljas projektstöd. Tillväxtverket bedömer att projektet stärker kopplingen mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunal översiktplanering samt ökar kunskapen om hur ett rumsligt perspektiv bidrar till genomförandet av regionala strategier och program
 2. projektstöd till Filmregion Stockholm Mälardalen om 15,6 miljoner kronor, som nu har beviljats av Tillväxtverket. I partnerskapet finns företrädare från länen
 3. Projektstöd i stadsutvecklingsprojektet Östra Valla testbädd och demoområde 2000 - 2003 NUTEK (nu Tillväxtverket) Programsatsning för att stödja samarbetsprojekt mellan företag och näringslivsnära aktörer i Sverige och östra östersjöregionen (Östersjömiljarden)

Tillväxtverket har utlyst projektstöd (utlysning 200830 inom nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF) på temat Branschsatsning - rädda företag inom besöksnäringen med syfte att stötta företag som har drabbats negativt av den rådande Covid-19-krisen GREEN NORTH beviljas projektstöd - ska generera tillväxt genom smart miljöteknik. fre, jul 01, 2016 13:55 CET. Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet GREEN NORTH stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod Tillväxtverket •Projektstöd via We Link Sweden •Erfarenhetsutbyte mellan projekt . Företag/ Arbetsgivare Saknar medarbetare med adekvat kompetens Personer Saknar arbete Identifiera yrkeskrav Kvalifikationer för anställningsbarhet Kartlägga Tidigare kunskap, kompetens och erfarenhet ino 2 som Tillväxtverket hänvisar till som skäl för återkrav, innan Tillväxtverket beslutade om utbetalning av projektstöd. 2.4 Det är tillåtet enligt 11 kap. 11 § p. 6 LOU att ställa krav på en tjänsteleverantörs tekniska kapacitet genom att i upphandlingen begära uppgifter om utbildnings-oc

Projektstöd. Vi finansierar utvecklingsprojekt som syftar till att främja tillväxt i vår region. Många projekt och verksamheter kan påverkas av situationen som råder och i förlängningen kan det innebära att det blir svårt att leva upp till uppsatta projektmål och indikatorer Regeringen gav i december 2015 Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt genom samordning, inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd etc. Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande och utrikesfödda kvinnors sysselsättning och företagande Läs mer på Jordbruksverkets sida om projektstöd för bredband. Ortssammanbindande nät. Byggnationen av ortssammanbindande nät görs med medfinansiering via Tillväxtverket. Utbyggnaden av ortssammanbindande nät pågår i samverkan med Vattenfall

Dokument Gårdsgöra framtaget av Anna Esbjörnsson, Lisa Björner m fl. Ansökan till Tillväxtverket om projektstöd inlämnad av Charlotta Netsman. LADDA NER . Utbildning för besöksnäringens behov Nystarts- och expansionsfonden: Fonden har startats på initiativ från Näringslivet, CSO och Företagarna i samarbete med Emmaboda kommun. Max 20 000 sek/ företag och högst 50 % av presenterade kostnader kan sökas av företag med säte i Emmaboda kommun för kommersiella satsningar för att stimulera utveckling av handel och service i Emmabodas centrum Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt sysselsättning, företagande, projektstöd etc. Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande och utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och. Den 9 mars lanserar vi Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd - en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa.

Tillväxtverket projektstöd testa er projektidé med

 1. Främst gäller det projektstöd till företag, som kan sökas inom tema 2 och 4 i Växtlust-strategin. Förutom inom Lokalt ledd utveckling har Tillväxtverket ansvaret för Regionalfondens medel i Sverige. Att tänka på
 2. Verktyget har tagits fram av WINNET Västra Götalands med projektstöd från Tillväxtverket. Observera att det kan uppstå problem att nå kartan i vissa versioner av Internet Explorer och att du kan behöva testa en annan webbläsare
 3. Den 22 november anordnades 2019 års Europaforum med fokus på den kommande sammanhållningspolitiken och smart specialisering. Under dagen medverkade bland annat talare från Näringsdepartementet, EU-kommissionen och Tillväxtverket. Ett medskick från flera talare var att regionerna bör förbereda sig på de framtida större kraven som kommer ställas på hur arbetet med smart.
Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Service i landsbygder - Tillväxtverke

20 December 2019 12:09 GU Ventures Star Impact Launch beviljades projektstöd av Tillväxtverket Tillväxtverket meddelade i november att 13 projekt får finansiering för att utveckla socialt. Tillväxtverket, attesterande myndighets arbete med upprättande av utgiftsdeklaration m.m. (Dnr 60-200/2011). (3) Revisionsrapport avseende systemgranskning av processen för utlysning, ansökan och beslut om projektstöd (Dnr 60-293/2011). Om du som arbetsgivare får stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket och ska nyanställa, behöver du besvara frågor om detta i Migrationsverkets e-tjänst för anställningserbjudande. English (engelska Tillano arbetar med finansiärer som Tillväxtverket, Region Blekinge, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Naturvårdsverket. Projektstöd som Tillano arbetar med är exempelvis Europeiska Regionalfonden (ERUF), Europeiska Socialfonden (ESF), regionala tillväxtmedel och nationella projektmedel

Planerade utlysningar - Tillväxtverke

Vinnova har ännu fler stöd, hela 37 utlysningar just nu. T.ex. kan ni söka Innovativa startups steg 1 - hösten 2019 - om du driver ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens. Eller sök Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg - om du vill bidra till utvecklingen av innovativa. Tillväxtverket meddelade i december att 13 projekt får finansiering för att utveckla socialt företagande i Sverige.Vi är glada att meddela att GU Ventures projekt Star Impact beviljades stöd tillsammans med ett flertal andra inom socialt företagande och samhällsentreprenörskap

GREEN NORTH beviljas projektstöd

projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt . ledd utveckling; Utkom från trycket . den 6 november 2020 . beslutade den 5 november 2020. Tillväxtverket . och . de . organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra Mittuniversitetet måste lämna tillbaka 39 565 kronor till Tillväxtverket, pengar som universitetet fått i projektstöd

Piloter för service i landsbygder - Tillväxtverke

Mer kritik mot Tillväxtverket. Långsamma handläggningstider och ett utbetalningssystem för projektstöd som missgynnar små aktörer. Tillväxtverkets problem handlar inte bara om dyra restaurangbesök. - Det är mycket som behöver förändras,. Landsbygdsprogrammets projektstöd Inom landsbygdsprogrammet finns projektstöd för investeringar som bland annat hembygdsföreningar, kommuner och företag kan söka. Här kan du läsa om de olika typerna av projektstöd som finns, hur du ansöker och var du hittar mer information Tillväxtverket- EU. Projektstöd parafotboll. Erasmus+. Europeiska socialfonden. Bidrag och stöd från RF/SISU. Driftbidrag till allmänna samlingslokaler ; Driftbidrag till anläggningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ; Folkhälsobidrag; Försköningsbidrag

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom

 1. En arbetsgivare kan under vissa förutsättning efter ansökan få lönebidrag för anställd personal och företagsstöd som till viss del finansierar personalkostnaderna i verksamheten
 2. Projekt och projektstöd. Vi initierar och driver internationella, nationella och regionala projekt. Pågående projekt är bland annat Framtidsklubben, ett projekt som vänder sig till kvinnor som driver hantverksföretag och vill utveckla sina företag.Projektägare är Chalmers Industriteknik och projektet finansieras av Tillväxtverket samt Västra Götalandsregionen
 3. Region Norrbotten och Region Västerbotten håller tillsammans med Sametinget och Tillväxtverket på att ta fram ett förslag på hur pengarna från EU ska användas för att ge mest utveckling. Uppdraget kommer från regeringen
 4. Svenska Uppfinnareföreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. Den löpande och operativa verksamheten sker inom föreningens servicebolag SUF Service AB. Svenska Uppfinnareföreningen har en rikstäckande organisation genom 30-talet medlemsföreningar. Huvudsaklig finansiering av den centrala verksamheten för året sker genom.
 5. ©2021 Utveckla Norrbotten Alla rättigheter reserverade.
 6. Beviljning av projektstöd t.o.m. 31 oktober 2015. Projekt finansierade av Tillväxtverket inom Åtgärd 5: Samhandling för etablering av datacenter i Östersun
Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt

En långsiktig förflyttning mot hållbar utveckling i Norrbotten - det är målsättningen när Tillväxtverket beviljar Region Norrbotten medel för att arbeta med målen i Agenda 2030. Uppdraget omfattar även insatser i spåren av covid-19 pandemin Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stötta det lokala engagemanget på landsbygderna. Projektet finansieras av Tillväxtverket och pågår från 2020-01-01 till 2020-10-30 Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014-2020 är cirka 493 miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering och ändring av valutakursen) Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd för att främja utvecklingen i leaderområdet. Tillväxtverket Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader I projektstöd till företag måste medverkande företag gå in med privat finansiering som motsvarar 30-60 % av projektets kostnader. Projektstöd till företag får vara högst 200 000 kronor. En bra överblick över alla program får du genom Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 eller listade finansieringsprogram här

Turismföretagare! Så här kan ni få stöd av TillväxtverketFokus på smart specialisering under Europaforum 2019

Se alla bidrag som kan rädda ditt företa

Och Gnosjö kommun arbetar inte enbart med EU-finansiering, även om det är den vanligaste källan, utan även med projektstöd från statliga verk som Tillväxtverket och Naturvårdsverket. Hade du nytta av innehållet på den här sidan? Ja Nej. Senast uppdaterad: 2016-09-01. Kontakta oss När Tillväxtverket handlägger er ansökan kommer den att bedömas utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i projektets olika delar. Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014-2020 är cirka 493 miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering och ändring a Utlysning av projektstöd. Just nu har vi inga aktuella utlysningar. Det är Tillväxtverket respektive Svenska ESF-rådet som förvaltar fonderna som finansierar projekt. Projekten prioriteras och beslutas av det regionala strukturfondsparterskapet i samråd med Länsstyrelsen GU Ventures Star Impact Launch beviljades projektstöd av Tillväxtverket Tillväxtverket meddelade i november att 13 projekt får finansiering för att utveckla socialt företagande i Sverige

Pengarna är avsedda för både företagsstöd och för projektstöd. En metod för att fördela pengarna från landsbygdsprogrammet med lokalt inflytande kallas LEADER Ragunda och Strömsunds kommun utgör leaderområdet 3sam. 3sam kan ge stöd till landsbygdsprojekt som utvecklar entreprenörskap och samverkan, utvecklingskraften hos ideella föreningar eller jordbruk och miljö villkor, regelverk och ansökningshandlingar för ekonomiskt projektstöd samt vilka tillstånd som måste inhämtas för att anlägga ett byanät. Tips! Det finns flera organisationer på landsbygden som kan Information om ERUF finns hos Tillväxtverket. Fonden kan vara aktuell för större bredbandsprojekt,. Foto: Marie Linnér Läs mer om Regionala företagsstöd (Du skickas vidare till Region Norrbottens webbplats Utveckla Norrbotten) På Region Norrbottens nya webbplats Utveckla Norrbotten hittar du från och med nu allt du behöver veta om regionala företagsstöd. Här går det att söka statliga medel, t.. Tillväxtverket förhar konkurrenskraftutlyst projektstöd (utlysning 200830 inom nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF) på temat Branschsatsning - rädda företag inom besöksnäringen med syfte att stötta företag som har drabbats.

Landsbygdsprogrammet - Jordbruksverket

Under 2014-2020 kommer Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna att prioritera bland projektansökningar för Europeiska regionalfonden och Europeiska Socialfonden i området. Enligt lagen om strukturfondspartnerskap (2007:459) Partnerskapen skall ha till uppgift att under beredningen av ärenden om stöd från EG:s strukturfonder avge bindande yttranden om vilka av de. Se Nicklas Lanttos profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Nicklas har angett 4 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Nicklas kontakter och hitta jobb på liknande företag Leif Wictorén är länsturistchef på Region Blekinge, som fått fyra miljoner av Tillväxtverket och projektstöd via EU-initiativet Sydostleader. Han ser det som en möjlighet att lyfta outforskade delar av Blekinge. - Tyvärr uppfattar många Blekinge som ett osynligt område,. Tillväxtverket förlänger sitt stöd till landsbygdsutvecklingen i Uppsala kommun. Stödet innebär att kommunen med mer kraft kan driva verksamheten vidare och öppna nya servicepunkter under 2020 Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar, sättningarna omvandlas till projektstöd när de nått den nationella, regionala och lokala nivån. Det är genom att ta del av dessa projektstöd som med-lemsstaterna återinvesterar de pengar man bidragi

Stopp för vissa stöd inom - Jordbruksverket

Kontaktinformation handläggare företags- och projektstöd. Projektmöten för intresserade den 10 januari. Nu har du möjlighet att diskutera projekt med Tillväxtverket och Landstinget Västernorrland. Mötena kommer att hållas både i Härnösand och Sundsvall den 10 januari 2018 Regionfullmäktige beslutade den 16 februari 2021 om en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland

Tillväxtverket har också tillfört medel under programperioden som har använts till projektstöd för serviceutveckling, så kallade innovativa servicelösningar. Landsbygds-programmet har varit en annan finansieringskälla för att genomföra olika projekt ino Tillväxtverket har beviljat Region Västerbotten stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till bredbandsprojekt i Västerbotten. Dorotea kommun har blivit beviljad 530 000 kr.. Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl: att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik oc Beslut om projektstöd ERUF (Tillväxtverket) Tillväxtverket: RUN/445:6/2018: 2018-08-27: Medfinansieringsintyg Ragunda kommun: Ragunda kommun: RUN/445:7/2018: 2018-08-23: Medfinansieringsintyg Strömsunds Utvecklingsbolag AB: Strömsunds Utvecklingsbolag AB: RUN/445:8/2018: 2018-09-06: Medfinansieringsintyg Åre kommun statliga pengar som betalas ut i regionalt projektstöd. För att kunna utreda denna fråga är det viktigt att klargöra det formella regelverket kring de statliga anslagen. Tillväxtverket har med andra ord inget inflytande över samverkansorganen

 • Hög hatt.
 • 2fa Gamdom.
 • Bitcoin handelaar Nederland.
 • German volume training arms.
 • Fun CIPHER puzzles.
 • Nya börsnoteringar 2021.
 • Husqvarna 701.
 • Restaurang söndag Stockholm.
 • Property for sale Bari, Italy.
 • Sjukförsäkringsavgift enskild firma.
 • Diffusion weighted imaging MRI questions.
 • Zakelijke lening starter rente.
 • Hashrate RX 6700 XT.
 • Höhle der Löwen Abnehmen Schwestern 2020.
 • Höganäshem Folkparken.
 • Lincoln casino Nebraska.
 • Hur mycket får man i socialbidrag 2021.
 • Bitcointalk Obyte.
 • TV hittar inte CA modul.
 • Udda restauranger Sverige.
 • Naturum Kalmar.
 • Neem olja apotea.
 • Gård till salu norrland.
 • Gemini vs Cash App.
 • Ömsen Mina Sidor.
 • Kända Skånska konstnärer.
 • WalletConnect.
 • Quel est le serveur GTA RP de Inoxtag.
 • Brandvarnare deltronic b 1221.
 • Bitcoin gekte.
 • Kiruna AIF Facebook.
 • Agricnode sign up.
 • Geschiedenis Italië.
 • Snel geld verdienen thuis.
 • 4,9 % aandelen.
 • CHZ price prediction 2025.
 • Export till Schweiz moms.
 • Stephen Gordon Microsoft.
 • Talkpool börsdata.
 • ARKX stock price today.
 • Ortisei huis kopen.